Protokoll

Protokoll fört vid NRAs årsmöte den 20 februari 2021.

genomfördes som digitalt möte.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades av ordf. Kjell B SMØFEL som hälsade alla närvarande välkomna.

Deltagande:

SMØFEL Kjell B, SMØDJW Bernt, SMØDKS Christer, SM3FFH Åke

SMØEQN Kjell A, SMØGSZ Bosse, SMØMMO Jouni

Sammanlagt 7 personer deltog via digital förbindelse vid årsmötet 2021. Samtliga deltagare var röstberättigade medlemmar. Deltagarlistan gäller som röstlängd.

§ 2 DAGORDNING

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 ORDFÖRANDE

Kjell B, SMØFEL, valdes till ordförande för mötet.

§ 4 SEKRETERARE

Kjell A, SMØEQN, valdes till sekreterare för mötet.

§ 5 JUSTERINGSMÄN

Inga justeringspersoner valdes av årsmötet. Ordförande justerar ensam protokollet.

§ 6 MÖTETS UTLYSNING

Mötet fastställde att mötet är stadgeenligt utlyst.

§ 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.

§ 8 KASSABERÄTTELSEN

Kassören föredrog årsredovisningen för klubbens ekonomiska tillgångar. Rapporten godkändes av årsmötet.

§ 9 REVISIONSBERÄTTELSEN

Revisionsberättelsen läses upp av ordförande då revisorn ej deltog i mötet. Årsmötet godkände rapporten.

§ 10 FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Årsmötet beslutade bevilja den avgående styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 11 Val av styrelse för 2021

Till styrelsen valdes följande:

Ordförande 1 år SMØFEL Kjell Börjesson Omval

Sekreterare 1 år SMØEQN Kjell Andersson Omval

Kassör 1 år SMØGSZ Bo-Åke Lorentzson Omval

Föreningen tecknas av Kjell Börjesson och Bo-Åke Lorentzson var för sig.

§ 12 VAL AV STYRELSESUPPLEANTER

Till styrelsesuppleanter väljs följande:

Suppleant 1 år SMØMMO Jouni Lundberg Omval

Suppleant 1 år SMØDJW Bernt Lahti Omval

§ 13 VAL AV 1 REVISOR OCH 1 REVISORSUPPLEANT

Till revisor och suppleant väljs följande:

Revisor 1 år SMØDKS Christer Sundin Omval

Suppleant 1 år SMØIQJ Per-Åke Åkeson Omval (ej närvarande)

§ 14 FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER I VÅR FÖRENING
Ordförande framhöll att medlemmarna är välkomna att skicka text, bilder och annat intressant till Ulf, ansvarig för föreningens hemsida. SMØMMO berättade att han har för avsikt att kontakta SKØMG, SKØHB samt SKØQO om intresse finns för samarbete med SKØBJ i olika aktiviteter.

§ 15 FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, 100 kr per år. Årsmötet fastställde denna avgift.

Årsmötet beslöt att betala 200 kr för verksamsamhetsåtet 2021, för att bli medlemmar i Ampernet

§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR

Årsmötet beslöt erlägga SMØMMO Jouni, med 5000 kr, för hans ekonomiska utlägg för vår 2-m repeater samt nedlagt arbete.

§ 17 AVSLUTNING

Mötet avslutades med att ordförande Kjell B, SMØFEL, tackade de deltagande för visat intresse.

VID PROTOKOLLET

Kjell Andersson Kjell Börjesson

SMØEQN Kjell Andersson                          SMØFEL Kjell Börjesson

Sekreterare                                                     Justerare

——————————————————————————————————-

Protokoll fört vid NRAs årsmöte den 16 februari 2019 vid NSS varv.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades av ordf. Kjell B SMØFEL som hälsade alla närvarande välkomna.

Närvarande: SMØFEL Kjell B SMØMMO Jouni

SMØDKS Christer SMØDJW Bernt

SMØEQN Kjell A SMØIQJ Per-Åke

SM5KVA Bertil B SMØGSZ Bo-Åke

SAØBOZ Torbjörn G SM5E Ulf Stålklinga

Sammanlagt 10 personer var närvarande, samtliga röstningsberättigade

Listan gäller som röstlängd.

§ 2 DAGORDNING

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 ORDFÖRANDE

Kjell B, SMØFEL, valdes till ordförande för mötet.

§ 4 SEKRETERARE

Kjell A, SMØEQN, valdes till sekreterare för mötet.

§ 5 JUSTERINGSMÄN

Bertil Blom, SMØKVA, samt Per-Åke SM0IQJ, valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6 MÖTETS UTLYSNING

Mötet fastställde att mötet är stadgeenligt utlyst.

§ 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.

§ 8 KASSABERÄTTELSEN

Kassören föredrog årsredovisningen för klubbens ekonomiska tillgångar.

Rapporten godkändes av årsmötet.

§ 9 REVISIONSBERÄTTELSEN

Revisionsberättelsen föredrogs av Christer, SMØDKS. Årsmötet godkände rapporten.

§ 10 FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET

Årsmötet beslutade bevilja den avgående styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 11 VAL AV STYRELSE FÖR 2019

Till styrelsen valdes följande:

Ordförande 1 år SMØFEL Kjell Börjesson Omval

Sekreterare 1 år SMØEQN Kjell Andersson Omval

Kassör 1 år SMØGSZ Bo-Åke Lorentzson Omval

Kassören Bo-Åke Lorentzson tecknar föreningen.

§ 12 VAL AV 2 SUPPLEANTER

Till styrelsesuppleanter väljs följande:

Suppleant 1 år SMØMMO Jouni Lundberg Omval

Suppleant 1 år SMØDJW Bernt Lahti Omval

§ 13 VAL AV 1 REVISOR OCH 1 REVISORSUPPLEANT

Till revisor och suppleant väljs följande:

Revisor 1 år SMØDKS Christer Sundin Omval

Suppleant 1 år SMØIQJ Per-Åke Åkeson Omval

§ 14 FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, 100 kr per år.

Årsmötet fastställde denna avgift.

§ 15 FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER I VÅR FÖRENING

Förslag som diskuterades:

 • Leta fram foton som belyser förenings historia
 • Leta efter ev. texter som belyser föreningen historia
 • Leta efter klubbens verksamhet i samband med djonken Tai-ki´s sjöresa över Stilla Havet

Förslagen diskuterades: Inga beslut kunde klubbas men mötet föreslog de närvarande
att hjälpa till med att finna beskrivande foto och dokument.

§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga beslut fattades under denna punkt

§ 17 AVSLUTNING

Mötet avslutades med att ordförande Kjell B, SMØFEL, tackade de närvarande för visat intresse.
Föreningen bjöd mötesdeltagarna på kaffe med dopp.

VID PROTOKOLLET

Kjell Andersson

SMØEQN Kjell Andersson

Sekreterare

JUSTERAS

Kjell Börjesson

SMØFEL Kjell Börjesson

Ordförande

Bertil Blom Per-Åke Åkesson

SMØKVA Bertil Blom SMØIQJ Per-Åke Åkesson

———————————————————————————————

Verksamhetsberättelse 2018-01-01 till 2018-12-31

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande                   Kjell Börjesson             SMØFEL
Sekreterare                   Kjell Andersson            SMØEQN
Kassör                           Bo-Åke Lorentzson      SMØGSZ
Styrelsesuppleant       Jouni Lundberg            SMØMMO
Styrelsesuppleant       Bernt Lahti                    SMØDJW

Valda att granska styrelsens arbete har varit:
Revisor                         Christer Sundin             SMØDKS
Revisorsuppleant          Per-Åke Åkesson        SMØIQJ

Under året har styrelsen haft 1 protokollfört styrelsemöte.

Våra sked på 3642 SSB alla dagar kl 9.00 SNT för föreningens medlemmar,
nu även kallad ”Nynäsringen” fortsätter som vanligt.
Nu gäller samma tid alla dagar i veckan. Vi är fortfarande några stycken som
träffas på ”Nynäsringen” varje dag.
Årsmöte hölls vid NSS varv den 17 februari 2018 med deltagande av 9 medlemmar.
Det blev omval av ordförande Kjell Börjesson, sekreterare Kjell Andersson samt
kassör Bo-Åke Lorentzson.
Till suppleanter omvaldes Jouni Lundberg och som ny suppleant valdes Bernt
Lahti SMØDJW. Till revisor omvaldes Christer Sundin och till revisorssuppleant
omvaldes Per-Åke Åkesson.
Vår repeater SKØBJ har fungerat utan avbrott under året. Någon högre aktivitet i vår förening har den inte bidragit med men vi märker att den blivit något mer utnyttjad. Vi har försökt att öka aktiviteten något efter att vi på försök även träffas på repeatern på lördagarna kl 9.30. Detta har inte medfört någon ökad närvaro från andra än vi närmast
i styrelsen och en revisor. Vi jobbar vidare med att förse repeatern med nya funktioner. Ännu har vi inte fått till länkningen till två andra repeatrar som funnits med i planerna från början.
En APRS, som ägs av Ulf finns på vårt repeater-QTH, fungerar utmärkt i mellan Sverige. Nu har Jouni och Ulf monterat en antenn för 50 MHz ovanför APRS antennen.
Vår hemsida som nu har domännamnet skØbj.se har uppdaterats sparsamt.
Det förslag som Jouni framförde på årsmötet att medlemmarna i föreningen letar i sitt hem efter intressanta foton och dokument som kan publiceras på NRA:s hemsida har inte gett något resultat. Jouni förslog även att klubben bör utöka möjligheterna till sammankoppling med andra radioklubbar via internet. Det har ännu inte blivit av.
Ni är välkomna att höra av Er till Kjell B.
Ulf hjälper till att underhålla hemsidan med vår hjälp med nyheter.

Vid årets slut har föreningen 16 betalande medlemmar och i den nya kategorin stödmedlemmar är det 6 st.

Den avgående styrelsen vill härmed tacka för det förtroende som visats oss under det gångna verksamhetsåret och önska den nya styrelsen ett framgångsrikt amatörradioår.

Nynäshamn 2019-01-21

Kjell Börjesson                Kjell Andersson             Bo-Åke Lorentzson
Ordförande                                 Sekreterare                                Kassör

———————————————————————————————

Protokoll fört vid NRAs årsmöte den 17 februari 2018 vid NSS varv.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades av ordf. Kjell B SMØFEL som hälsade alla närvarande välkomna.

Närvarande: SMØFEL Kjell B, SMØMMO Jouni SMØDKS Christer SMØDJW Bernt, SMØEQN Kjell A SMØIQJ Per-Åke, SM5KVA Bertil B SMØGSZ Bo-Åke, SAØBOZ Torbjörn G

Sammanlagt 9 personer var närvarande, samtliga röstningsberättigade

Listan gäller som röstlängd.

§ 2 DAGORDNING

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 ORDFÖRANDE

Kjell B, SMØFEL, valdes till ordförande för mötet.

§ 4 SEKRETERARE

Kjell A, SMØEQN, valdes till sekreterare för mötet.

§ 5 JUSTERINGSMÄN

Bernt, SMØDJW, samt Christer SM0DKS, valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6 MÖTETS UTLYSNING

Mötet fastställde att mötet är stadgeenligt utlyst.

§ 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.

§ 8 KASSABERÄTTELSEN

Kassören föredrog årsredovisningen för klubbens ekonomiska tillgångar. Rapporten godkändes av årsmötet.

§ 9 REVISIONSBERÄTTELSEN

Revisionsberättelsen föredrogs av Christer, SMØDKS. Årsmötet godkände rapporten.

§ 10 FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET

Årsmötet beslutade bevilja den avgående styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 11 FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN

Styrelsen meddelade att de beslutat tilldela Jouni, SMØMMO, 500 kr från

reserverade sponsorpengar som tack för nedlagt arbete på vår repeater.

 • Styrelsen föreslog att årsmötet skulle bifalla styrelsen förslag om att ersätta ytterligare 5000 till Jouni för arbete och material till repeatern, vilket årsmötet gjorde.
 • Styrelsen föreslog årsmötet att utse Jouni som hedersmedlem i klubben. Årsmötet godkände detta.
 • Kjell A, SMØEQN, meddelade att han efterskänker nedlagda kostnader på 1340 kr för material till repeater-QTH

§ 12 VAL AV STYRELSE FÖR 2018

Till styrelsen valdes följande:

Ordförande 1 år SMØFEL Kjell Börjesson Omval

Sekreterare 1 år SMØEQN Kjell Andersson Omval

Kassör 1 år SMØGSZ Bo-Åke Lorentzson Omval

Kassören Bo-Åke Lorentzson tecknar föreningen.

§ 13 VAL AV 2 SUPPLEANTER

Till styrelsesuppleanter väljs följande:

Suppleant 1 år SMØMMO Jouni Lundberg Omval

Suppleant 1 år SMØDJW Bernt Lahti Nyval

§ 14 VAL AV 1 REVISOR OCH 1 REVISORSUPPLEANT

Till revisor och suppleant väljs följande:

Revisor 1 år SMØDKS Christer Sundin Omval

Suppleant 1 år SMØIQJ Per-Åke Åkesson Omval

§ 15 FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, 100 kr per år.

Årsmötet fastställde denna avgift.

§ 16 FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER I VÅR FÖRENING

 • Jouni föreslog att medlemmarna i föreningen letar i sitt hem efter intressanta foton och dokument till NRA:s hemsida.
 • Jouni förslog även att klubben bör utöka möjligheterna till sammankoppling med andra radioklubbar via internet.

Inga beslut om dess förslag togs av årsmötet

§ 18 ÖVRIGA FRÅGOR

Inge beslut fattades under denna punkt

§ 18 AVSLUTNING

Mötet avslutades med att ordförande Kjell B, SMØFEL, tackade de närvarande för visat intresse.
Föreningen bjöd mötesdeltagarna på kaffe med dopp som Hillan (XYL SMØFEL) kokade och serverade.

———————————————————————————————

Verksamhetsberättelse 2017-01-01 till 2017-12-31

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

Ordförande Kjell Börjesson SMØFEL

Sekreterare Kjell Andersson SMØEQN

Kassör Bo-Åke Lorentzson SMØGSZ

Styrelsesuppleant Jouni Lundberg SMØMMO

Styrelsesuppleant Lasse Östergren SMØXT

Valda att granska styrelsens arbete har varit:

Revisor Christer Sundin SMØDKS

Revisorsuppleant Per-Åke Åkesson SMØIQJ

Under året har styrelsen inte haft något protokollfört styrelsemöte.

Våra sked på 3642 SSB på vardagarna kl 9.00 SNT för föreningens medlemmar, nu

även kallad ”Nynäsringen” fortsätter som vanligt.

Vi träffas även på söndagarna men då först kl 10.00 SNT på samma frekvens.

Årsmöte hölls vid NSS varv den 11 februari 2017 med deltagande av 8 medlemmar.

Det blev omval av ordförande Kjell Börjesson, sekreterare Kjell Andersson samt

kassör Bo-Åke Lorentzson.

Till suppleanter omvaldes Lasse Östergren och Jouni Lundberg. Till revisor omvaldes Christer Sundin och till revisorssuppleant valdes Per-Åke Åkesson.

I september avled Arne H Andersson SM5BVI som var en av grundarna av vår förening.

Han var aktiv ända in i det sista på vår morgonring. Vi saknar hans stämma på banden!

Vår förening har tilldelats ett organisationsnummer: 802509-6952.

Kjell B och Bosse besökte Fårö i samband med SSA.s årsmöte i Valborgsmässohelgen.

Vi lyssnade på alla de mycket intressanta föredragen på lördagen medan våra XYL.er deltog i en guidad bussrundtur på Fårö. Vi deltog inte i årsmötet på söndagen.

Kjell B med XYL deltog den 2 september i distrikt-Ø Fieldday på Gålö.

Vår repeater SKØBJ har fungerat utan avbrott under året. Ett spänningsaggregat har lagats utan att repeatern hade slutat fungera. Någon högre aktivitet i vår förening har den inte bidragit med men vi märker att den blivit något mer utnyttjad. Vi har försökt att öka aktiviteten något efter att vi på försök även träffas på repeatern på lördagarna kl 9.30. Detta har inte medfört någon ökad närvaro från andra än vi närmast i styrelsen och en revisor. Vi jobbar vidare med att förse repeatern med nya funktioner. Ännu har vi inte fått till länkningen till två andra repeatrar som funnits med i planerna från början.

En APRS, som ägs av Ulf finns på vårt repeater-QTH, fungerar utmärkt i mellansverige.

Vår hemsida som nu har domännamnet skØbj.se har uppdaterats sparsamt men om

någon vill informera om något så är Ni välkomna att höra av till Kjell B.

Ulf hjälper till att underhålla hemsidan med vår hjälp med nyheter.

Vid årets slut har föreningen 15 betalande medlemmar och i den nya kategorin

stödmedlemmar är det 7 st.

Den avgående styrelsen vill härmed tacka för det förtroende som visats oss under det gångna verksamhetsåret och önska den nya styrelsen ett framgångsrikt amatörradioår.

Nynäshamn 2018-01-16

Kjell Börjesson             Kjell Andersson             Bo-Åke Lorentzson

Ordförande                         Sekreterare                           Kassör

———————————————————————————————

Protokoll fört vid NRAs årsmöte den 11 februari 2017

vid NSS varv.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades av ordf. Kjell B SMØFEL som hälsade alla närvarande välkomna.

Närvarande:

SMØFEL Kjell B          SMØMMO Jouni

SMØDKS Christer       SMØDJW Bernt

SMØEQN Kjell A        SMØIQJ Per-Åke

SAØBSV Willie           SMØGSZ Bo-Åke

Sammanlagt 8 personer var närvarande, samtliga röstningsberättigade

Listan gäller som röstlängd.

§ 2 DAGORDNING

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 ORDFÖRANDE

Kjell B, SMØFEL, valdes till ordförande för mötet.

§ 4 SEKRETERARE

Kjell A, SMØEQN, valdes till sekreterare för mötet.

§ 5 JUSTERINGSMÄN

Bernt, SMØDJW, samt Per-Åke, SMØIQJ, valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6 MÖTETS UTLYSNING

Mötet fastställde att mötet är stadgeenligt utlyst.

§ 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.

§ 8 KASSABERÄTTELSEN

Kassören föredrog årsredovisningen för klubbens ekonomiska tillgångar. Rapporten godkändes av årsmötet.

§ 9 REVISIONSBERÄTTELSEN

Revisionsberättelsen föredrogs av Christer, SMØDKS. Årsmötet godkände rapporten.

§ 10 FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET

Årsmötet beslutade bevilja den avgående styrelsen full och tacksam

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 11 FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER I VÅR FÖRENING
Inget förslag till beslut fanns att klubba.

§ 12 VAL AV STYRELSE FÖR 2017

Till styrelsen valdes följande:

Ordförande 1 år SMØFEL Kjell Börjesson Omval

Sekreterare 1 år SMØEQN Kjell Andersson Omval

Kassör 1 år SMØGSZ Bo-Åke Lorentzson Omval

Kassören Bo-Åke Lorentzson tecknar föreningen.

§ 13 VAL AV STYRELSESUPPLEANTER

Till styrelsesuppleanter väljs följande:

Suppleant 1 år SMØMMO Jouni Lundberg Omval

Suppleant 1 år SMØXT Lasse Östergren Omval

§ 15 VAL AV 1 REVISOR OCH 1 REVISORSUPPLEANT

Till revisor och suppleant väljs följande:

Revisor 1 år SMØDKS Christer Sundin Omval

Suppleant 1 år SMØIQJ Per-Åke Åkeson Omval

§ 16 FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, 100 kr per år.

Årsmötet fastställde denna avgift.

§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR

SSA skall ha sitt årsmöte på Gotland och SMØMMO tar upp frågan om SKØBJ vill medverka till att, via internet, koppla ihop en 2-m repeater på Gotland med repeatrarna i Nynäshamn och Flen så att det blir möjligt att från Gotland ha fastlandskontakter.

§ 18 AVSLUTNING

Mötet avslutades med att ordförande Kjell B, SMØFEL, tackade de närvarande för visat intresse.
Föreningen bjöd mötesdeltagarna på kaffe med dopp och Hillans (XYL SMØFEL) nybakade bullar

VID PROTOKOLLET

Kjell Andersson

SMØEQN Kjell Andersson

Sekreterare

JUSTERAS

Kjell Börjesson

SMØFEL Kjell Börjesson

Ordförande

Bernt Lahti Per-Åke Åkesson

SMØDJW Bernt Lahti       SMØIQJ Per-Åke Åkesson

———————————————————————————————

Verksamhetsberättelse 2016-01-01 till 2016-12-31

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

Ordförande Kjell Börjesson SMØFEL

Sekreterare Kjell Andersson SMØEQN

Kassör Bo Åke Lorentzson SMØGSZ

Styrelsesuppleant Jouni Lundberg SMØMMO

Styrelsesuppleant Lasse Östergren SMØXT

Valda att granska styrelsens arbete har varit:

Revisor Christer Sundin SMØDKS

Revisorsuppleant Per-Åke Åkesson SMØIQJ

Under året har styrelsen inte haft något protokollfört styrelsemöte.

Våra sked på 3642 SSB på vardagarna kl 9.00 SNT för föreningens medlemmar, nu

även kallad ”Nynäsringen” fortsätter som vanligt.

Vi träffas även på söndagarna men då först kl 10.00 SNT på samma frekvens.

Årsmöte hölls vid NSS varv den 6 februari 2016 med deltagande av 13 medlemmar.

Det blev omval av ordförande Kjell Börjesson, sekreterare Kjell Andersson

samt kassör Bo-Åke Lorentzson.

Till suppleanter omvaldes Lasse Östergren och Jouni Lundberg.

Till revisor omvaldes Christer Sundin och till revisorssuppleant valdes Per-Åke.

Vår repeater SKØBJ fungerar utmärkt och har fått fina rapporter från hela Södertörn och in i Södermanland. Enstaka rapporter har också kommit från Uppland och Åland! Någon högre aktivitet i vår förening har den inte bidragit med men vi märker att den blivit något mer utnyttjad. Vi har försökt att öka aktiviteten något efter att vi på försök även träffas på repeatern på lördagarna kl 9.30. Detta har inte medfört någon ökad närvaro från andra än vi närmast i styrelsen och en revisor. Vi jobbar vidare med att förse repeatern med nya funktioner. Ännu har vi inte fått till länkningen till två andra repeatrar som funnits med i planerna från början. Planer finns också på att komplettera med en repeater på 70 cm som redan finns tillgänglig hemma hos Jouni.

En APRS som finns på vårt repeater-QTH. Den ägs av Ulf.

Vår hemsida har nu domännamnet skØbj.se

Ulf hjälper till att underhålla hemsidan med vår hjälp med nyheter.

Vid årets slut har föreningen 19 betalande medlemmar och i den nya kategorin

stödmedlemmar är det 4 st.

Den avgående styrelsen vill härmed tacka för det förtroende som visats oss under det gångna verksamhetsåret och önska den nya styrelsen ett framgångsrikt amatörradioår.

Nynäshamn 2017-02-05

Kjell Börjesson           Kjell Andersson           Bo Åke Lorentzson

Ordförande                                  Sekreterare                                   Kassör

———————————————————————————————

Protokoll fört vid NRAs årsmöte den 6 februari 2016 vid NSS varv.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades av ordf. Kjell B SMØFEL som hälsade alla närvarande välkomna.

Närvarande: SMØFEL Kjell B, SMØMMO Jouni, SMØDKS Christer, SMØDJW Bernt

SMØEQN Kjell A, SMØIQJ Per-Åke, SAØBOZ Thorbjörn, SAØBSV Willie

SM5BVI Arne, SMØGSZ Bo-Åke, SMØKVA Bertil, SMØXT Lars, SAØBFN Stefan

Sammanlagt 13 personer var närvarande, samtliga röstningsberättigade

Listan gäller som röstlängd.

§ 2 DAGORDNING

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 ORDFÖRANDE

Kjell B, SMØFEL, valdes till ordförande för mötet.

§ 4 SEKRETERARE

Kjell A, SMØEQN, valdes till sekreterare för mötet.

§ 5 JUSTERINGSMÄN

Bernt, SMØDJW, samt Per-Åke, SMØIQJ, valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6 MÖTETS UTLYSNING

Mötet fastställde att mötet är stadgeenligt utlyst.

§ 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.

§ 8 KASSABERÄTTELSEN

Kassören föredrog årsredovisningen för klubbens ekonomiska tillgångar.

Rapporten godkändes av årsmötet.

§ 9 REVISIONSBERÄTTELSEN

Revisionsberättelsen föredrogs av Christer, SMØDKS.

Årsmötet godkände rapporten.

§ 10 FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET

Årsmötet beslutade bevilja den avgående styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 12 FÖRSLAG TILL AKTIVITETER

Jouni, SMØMMO, tog upp tanken på att ta fram ett QSL-kort som skall kunna erövras av amatörer utanför NRA. Tanken är att uppmuntra till en ökad trafik på vår repeater. Inget beslut togs om detta men styrelsen får behandla förslaget.

§ 13 VAL AV STYRELSE FÖR 2014

Till styrelsen valdes följande:

Ordförande 1 år SMØFEL Kjell Börjesson Omval

Sekreterare 1 år SMØEQN Kjell Andersson Omval

Kassör 1 år SMØGSZ Bo-Åke Lorentzson Omval

Kassören Bo-Åke Lorentzson tecknar föreningen.

§ 14 VAL AV STYRELSESUPPLEANTER

Till styrelsesuppleanter väljs följande:

Suppleant 1 år SMØIQJ Jouni Lundberg Omval

Suppleant 1 år SMØXT Lasse Östergren Omval

§ 15 VAL AV 1 REVISOR OCH 1 REVISORSUPPLEANT

Till revisor och suppleant väljs följande:

Revisor 1 år SMØDKS Christer Sundin Omval

Suppleant 1 år SMØIQJ Per-Åke Åkesson Nyval

§ 16 FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, 100 kr per år.

Årsmötet fastställde denna avgift.

§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR

Jouni, SMØMMO, förslog att klubben inrättar en ny kategori för medlemskap i NRA, benämnd ”Stödmedlem”. Tanken är att medlemmar som inte betalar sin medlemsavgift inom föreskriven tid flyttas till denna nya medlemskategori. Även personer som sponsrar vår repeteater erbjuds att vara stödmedlem. Jouni föreslog att medlem i denna kategori har närvarorätt med inte röst- eller förslagsrätt på klubbens årsmöte. Årsmötet beslöt bifalla förslaget.

För att underlätta att sponsra vår repeater med ett ekonomiskt bidrag till klubben så förslog Jouni att möjliggöra betalning via swish. Efter en del diskussioner, bl.a om vad som krävs för att kunna ta emot en swishbetalning, beslöt årsmötet hänskjuta frågan till styrelsen för utredning.

§ 18 AVSLUTNING

Mötet avslutades med att ordförande Kjell B, SMØFEL, tackade de närvarande för visat intresse.
Föreningen bjöd mötesdeltagarna på kaffe med Hillans (XYL SMØFEL) nybakade bullar

VID PROTOKOLLET

Kjell Andersson SMØEQN

Sekreterare

JUSTERAS

Kjell Börjesson SMØFEL

Ordförande

Bernt Lahti SMØDJW, Per-Åke Åkesson SMØIQJ

———————————————————————————————

Verksamhetsberättelse 2015-01-01 till 2015-12-31

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

Ordförande Kjell Börjesson SMØFEL

Sekreterare Kjell Andersson SMØEQN

Kassör Bo-Åke Lorentzson SMØGSZ

Styrelsesuppleant Jouni Lundberg SMØMMO

Styrelsesuppleant Lasse Östergren SMØXT

Valda att granska styrelsens arbete har varit:

Revisor Christer Sundin SMØDKS

Revisorsuppleant Birger Ericsson SMØCEE

Under året har styrelsen haft 1 protokollfört styrelsemöte.

Våra sked på 3642 SSB på vardagarna kl 9.00 SNT för föreningens medlemmar, nu även kallad ”Nynäsringen” fortsätter som vanligt. Vi träffas även på söndagarna men då först kl 10.00 SNT på samma frekvens.

Årsmöte hölls vid NSS varv den 22 februari 2015 med deltagande av 10 medlemmar.

Det blev omval av ordförande Kjell Börjesson, sekreterare Kjell Andersson samt kassör Bo-Åke Lorentzson.

Till suppleanter omvaldes Lasse Östergren och Jouni Lundberg.

Till revisor omvaldes Christer Sundin och till revisorssuppleant omvaldes Birger Ericsson.

Vår repeater SKØBJ fungerar utmärkt och har fått fina rapporter från hela Södertörn och in i Södermanland. Enstaka rapporter har också kommit från Uppland och Åland! Någon högre aktivitet i vår förening har den inte bidragit med men vi märker att den blivit något mer utnyttjad. Planer finns på att komplettera med en repeater på 70 cm.

Vi har försökt att öka aktiviteten något efter att vi på försök även träffas på repeatern på lördagarna kl 9.30. Detta har inte medfört någon ökad närvaro från andra än vi närmast i styrelsen och en revisor. Vi jobbar vidare med att förse repeatern med nya funktioner. Bland annat skall vi se till att den kommer att länkas till två andra repeatrar som funnits med i planerna från början. Det diskuterades om vår förening är intresserad av att driva en APRS som finns på vårt repeater-QTH. Den som finns där nu ägs av Ulf. För närvarande finns den på plats i vårt repeater-QTH men kan komma att flyttas hem till Gotland igen under sommarperioden då det är större aktivitet på banden där.

Vår hemsida har flyttats och kan nu nås på domännamnet skØbj.se

Ulf hjälper till att underhålla hemsidan med vår hjälp med nyheter.

Vid årets slut har föreningen 19 betalande medlemmar.

Den avgående styrelsen vill härmed tacka för det förtroende som visats oss under det gångna verksamhetsåret och önska den nya styrelsen ett framgångsrikt amatörradioår.

Nynäshamn 2016-02-05

Ordförande: Kjell Börjesson     Sekreterare: Kjell Andersson

Kassör: Bo-Åke Lorentzson

———————————————————————————————————-

Protokoll fört vid NRAs årsmöte den 21 februari 2015 vid NSS varv.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades av ordf. Kjell B SMØFEL som hälsade alla närvarande välkomna.

Närvarande:

SMØFEL Kjell B                      SMØMMO Jouni
SMØDKS Christer                   SMØDJW Bernt
SMØCEE Birger                       SMØIQJ Per-Åke
SMØXJ Lasse                           SAØBOZ Thor-Björn
SM1NVP Ulf                              SMØGSZ Bo-Åke

Fastställdes att alla 10 närvarande medlemmar var röstberättigade.

§ 2 DAGORDNING

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 ORDFÖRANDE

Kjell B SMØFEL valdes till ordförande för mötet.

§ 4 SEKRETERARE

Per-Åke SMØIQJ valdes till sekreterare för mötet.

§ 5 JUSTERINGSMÄN

Christer SMØDKS och Birger SMØCEE valdes att jämte
ordförande justera dagens protokoll.

§ 6 MÖTETS UTLYSNING

Mötet fastställde att mötet är stadgeenligt utlyst.

§ 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN

Verksamhetsberättelsen fanns utdelad på mötet.
Den godkändes av årsmötet.

§ 8 KASSABERÄTTELSEN

Kassarapporten föredrogs av Bo-Åke SMØGSZ.
Årsmötet godkände rapporten.

§ 9 REVISIONSBERÄTTELSEN

Revisionsberättelsen föredrogs av Christer SMØDKS.
Årsmötet godkände rapporten.

§ 10 FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET

Årsmötet beslutade bevilja den avgående styrelsen full och tacksam
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 11 AVRAPPORTERING ANGÅENDE VÅR REPEATER I NRA:s REGI

Arbetet med skalskyddet på själva repeater-QTH:et samt vissa förstärkningsarbeten
av den elektriska installationen avslutades i början av året. När dessa arbeten nu har utförts så är den första etappen som årsmötet 2013 beslutade om, färdigställd.
Planer finns på en etapp 2 som innehåller hoplänkning av NRA:s repeater med repeatern i Huddinge och den i Flen. Denna etapp – om den genomförs – innebär vissa ytterligare investeringar i kompletterande utrustning. Viss utrustning i den befintliga installationen skall tas över och ägas av NRA. I dagsläget har dessa investeringar bekostats av Jouni SMØMMO. Denna utrustning består i huvudsak av de koaxialkablar och elkablar som befinner sig utanför själva repeaterutrymmet.
Jouni presenterade på årsmötet en lista på de kostnader han haft för denna utrustning.
Den är på 15577 kr. Mötet beslutade att vi ska gå vidare med tanken att ta över denna utrustning. Styrelsen fick i uppdrag att jobba vidare med detta.

§ 12 FÖRSLAG TILL AKTIVITETER I VÅR FÖRENING

Någon direkt ny aktivitet kom inte fram på mötet.
Vår hemsida hittas numera på domän sk0bj.se
Det är vår WEB-master Ulf SM1NVP som har fixat detta.

§ 13 VAL AV STYRELSE FÖR 2015

Till styrelsen väljs följande:
Ordförande 1 år SMØFEL Kjell Börjesson Omval
Sekreterare 1 år SMØEQN Kjell Andersson Omval
Kassör 1 år SMØGSZ Bo-Åke Lorentzson Omval

Kassören Bo-Åke Lorentzson tecknar föreningen.

§ 14 VAL AV STYRELSESUPPLEANTER

Till styrelsesuppleanter väljs följande:

Suppleant 1 år SMØMMO Jouni Lundberg Omval
Suppleant 1 år SMØXT Lasse Östergren Omval
§ 15 VAL AV 1 REVISOR OCH 1 REVISORSUPPLEANT

Till revisor och suppleant väljs följande:

Revisor 1 år SMØDKS Christer Sundin Omval
Suppleant 1 år SMØCEE Birger Eriksson Omval

§ 16 FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER

Årsmötet fastställde oförändrad avgift 100 kr.

§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR

Tidigare har beslutats att vi skall försöka träffas en gång i kvartalet.
Ordförande Kjell B har på förslag att vi nästa gång skall ha ett möte i
maj månad med någon intressant föredragshållare.
Det föreslogs på mötet att vi skulle försöka få tag på någon som kunde
berätta något om D-star. Styrelsen får jobba med detta.

§ 18 AVSLUTNING

Mötet avslutas med att ordförande Kjell B SMØFEL tackade de
närvarande för visat intresse.

Föreningen bjöd mötesdeltagarna på kaffe med dopp.

VID PROTOKOLLET

Per-Åke Åkesson
SMØIQJ
Sekreterare

JUSTERAS

Kjell Börjesson
SMØFEL
Ordförande

Christer Sundin                                   Birger Ericsson
SMØDKS                                               SMØCEE

———————————————————————————————————-

Verksamhetsberättelse 2014-01-01 till 2014-12-31

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

Ordförande Kjell Börjesson SMØFEL
Sekreterare Kjell Andersson SMØEQN
Kassör Bo-Åke Lorentzson SMØGSZ
Styrelsesuppleant Jouni Lundberg SMØMMO
Styrelsesuppleant Lasse Östergren SMØXT

Valda att granska styrelsens arbete har varit:
Revisor Christer Sundin SMØDKS
Revisorsuppleant Birger Ericsson SMØCEE

Under året har styrelsen haft 2 protokollförda styrelsemöten.

Våra sked på 3642 SSB på vardagarna kl 9.00 SNT för föreningens medlemmar, nu
även kallad ”Nynäsringen” fortsätter som vanligt. Vi träffas även på söndagarna men
då först kl 10.00 SNT på samma frekvens.

Årsmöte hölls vid NSS varv den 22 februari 2014 med deltagande av 9 medlemmar och en besökare som ännu inte blivit medlem och därför inte hade någon rösträtt.
Det blev omval av ordförande Kjell Börjesson, sekreterare Kjell Andersson
samt kassör Bo-Åke Lorentzson.
Till suppleanter omvaldes Lasse Östergren och Jouni Lundberg.
Till revisor omvaldes Christer Sundin och till revisorssuppleant omvaldes Birger Ericsson.

Vår repeater SKØBJ fungerar utmärkt och har fått fina rapporter från hela Södertörn och in i Södermanland. Enstaka rapporter har också kommit från Uppland och Åland! Någon högre aktivitet i vår förening har den inte bidragit med men vi märker att den blivit något mer utnyttjad. Kanske efter att en repeater i vårt vattentorn har tagits ned.
Vi har försökt att öka aktiviteten något efter att vi på försök även träffas på repeatern på lördagarna kl 9.30. Detta har inte medfört någon ökad närvaro från andra än vi närmast i styrelsen och en revisor. Vi jobbar vidare med att förse repeatern med nya funktioner. Bland annat skall vi se till att den kommer att länkas till två andra repeatrar som funnits med i planerna från början. Eventuellt kan det bli en länk till Gotland också. På ett medlemsmöte i november fick vi en liten inblick i vad APRS är för något av Jouni och Ulf. Det diskuterades om vår förening är intresserad av att driva en APRS som finns på vårt repeater-QTH. Den som finns där nu ägs av Ulf. Han kommer att flytta hem den till Gotland så om vi är intresserade så får vi försöka hitta en ny APRS. Styrelsen anser inte att det är ett huvudintresse för SKØBJ att tillhandahålla APRS-tjänster men en förfrågan om någon har en APRS finns ute.
Styrelsen har beslutat att anskaffa domännamnet skØbj.se. Vår hemsida kommer att flyttas till denna domän av Ulf. Han har erbjudit sig att underhålla hemsidan med vår hjälp med nyheter.

Vid årets slut har föreningen 20 betalande medlemmar.

Den avgående styrelsen vill härmed tacka för det förtroende som visats oss under det gångna verksamhetsåret och önska den nya styrelsen ett framgångsrikt amatörradioår.

Nynäshamn 2015-02-05

Kjell Börjesson                  Kjell Andersson                Bo-Åke Lorentzson
Ordförande                        Sekreterare                        Kassör

———————————————————————————————————–

Protokoll fört vid NRAs styrelsemöte den 15 november 2014 vid NSS varv.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades av ordf. Kjell B SMØFEL som hälsade alla närvarande välkomna.

Närvarande: SMØFEL Kjell B SMØEQN Kjell A SMØGSZ Bosse SMØXT Lasse
SMØMMO Jouni SM1NVP Ulf (adjungerad)

§ 2 DAGORDNING

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 EKONOMI MED MEDLEMSUTVECKLINGEN

Klubben har både fått nya medlemmar men också förlorat några.
Nettot är en minskning på 2 medlemmar.

Klubbens tillgångar är goda. 10714 kr finns tillgängliga varav 3210 kr är reserverade
för repeaterverksamheten.

§ 4 REPEATERN SKØBJ MED LÄNKAR

Klubbens repeater fungerar utmärkt. Inga driftsavbrott har förekommit sedan starten. SMØMMO, Jouni, har välvilligt lovat att repeatern inte skall plockas ned trots hans byte av hemort, som numera är i Huddinge.
Styrelsen diskuterar intresset för APRS då nuvarande utrustningen för denna kommer att försvinna. Styrelsen anser inte att det är ett huvudintresse för SKØBJ att tillhandahålla APRS-tjänster och kommer därför inte att förnya nedtagen utrustning.

Två länkar, tänkta för att knyta ihop repeatrarna i Nynäshamn och Flen finns uppsatta på taket till repeater-QTH. Dock saknas övrig utrustning för att driftsätta dessa. Punkten lämnas utan åtgärd.

SMØEQN påpekar att det finns ett behov att komplettera utgående repeatersignal med en subton för att kunna minska oönskade öppningar på lyssnande stationer. Ansvarig SMØMMO.

Önskemål finns att undersöka om det finns tekniska och ekonomiska möjligheter att ansluta repeatern till Echolink. Ansvarig SMØMMO

SMØMMO tar upp frågan om det finns intresse att aktivera SKØBJ med en repeater på 50 MHz-bandet. Styrelsen beslutar att hänskjuta frågan på framtiden då inget intresse finns för tillfället.

§ 5 JOUNIS LISTA

Styrelsen ber SMØMMO att snarast tydliggöra sina ekonomiska krav på NRA för nedlagda kostnader i samband med installationen av repatern.

§ 6

§ 7 HEMSIDA

Styrelsen beslutar att anskaffa domännamnet SKØBJ.SE
SM1NVP har tidigare erbjudit sig att lära upp några av styrelsemedlemmarna – eller annan intresserad inom NRA – för att skapa och underhålla en hemsida. Befintliga tillfälliga hemsidor skrotas men lämpligt innehåll flyttas över till den nya hemsidan
med det nya domännamnet.

§ 8 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen diskuterar om det finns intresse att samarbeta med någon gotländsk klubb
om repeatersamarbete, i första hand med en länk mellan Gotland och Nynäshamn,
för att öka täckningsområdet.

§ 9 AVSLUTNING

Mötet avslutas med att ordförande Kjell B, SMØFEL, tackar de närvarande för visat intresse.

Styrelsemötet åtföljs av ett medlemsmöte där mötesdeltagarna bjuds på kaffe med dopp. Ordförande informerar om vad som diskuterats och beslutats på styrelsemötet. SMØMMO och SM1NVP visar bilder och informerar om vad APRS är för något och vad det kan användas till.

Inga beslut togs vid medlemsmötet

VID PROTOKOLLET

Kjell Andersson                                       Kjell Börjesson
SMØEQN                                                  SMØFEL
Sekreterare                                               Ordförande/justerare

——————————————————————————————–

Protokoll fört vid NRAs årsmöte den 22 februari 2014 vid NSS varv.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades av ordf. Kjell B SMØFEL som hälsade alla närvarande välkomna.

Närvarande:

SMØFEL Kjell B, SMØMMO Jouni, SMØDKS Christer, SMØDJW Bernt, SMØEQN Kjell A, SMØIQJ Per-Åke

SAØBOZ Thorbjörn, SM5E Ulf (ännu ej invald), SM5AJN Rolf, SMØKVA Bertil

Fastställdes att av närvarolistan på 10 personer var 9 medlemmar och röstberättigade. Listan gäller som röstlängd. SM5E har dock yttrande- och förslagsrätt under mötet.

§ 2 DAGORDNING

Den föreslagna dagordningen godkändes. Under punkten övrigt adderades 3 frågor till dagordningen under punkten §17.Övriga frågor. Punkterna hade lämnats in av SMØMMO, Jouni.

§ 3 ORDFÖRANDE

Kjell B, SMØFEL, valdes till ordförande för mötet.

§ 4 SEKRETERARE

Kjell A, SMØEQN, valdes till sekreterare för mötet.

§ 5 JUSTERINGSMÄN

Christer, SMØDKS, och Bertil, SMØKVA, valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6 MÖTETS UTLYSNING

Mötet fastställde att mötet är stadgeenligt utlyst.

§ 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.

§ 8 KASSABERÄTTELSEN

Kassören åkte skidor i Vasaloppsspåret varför mötet går igenom kassarapporten, vilken delats ut till samtliga mötesdeltagare. Årsmötet godkände kassarapporten.

§ 9 REVISIONSBERÄTTELSEN

Revisionsberättelsen föredrogs av Christer, SMØDKS. Årsmötet godkände rapporten.

§ 10 FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET

Årsmötet beslutade bevilja den avgående styrelsen full och tacksam

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 11 STYRELSENS AVRAPPORTERING ANGÅENDE VÅR REPEATER I NRA:s REGI

Styrelsen redogjorde för hur arbetet med att installera den repeater, som årsmötet 2013 beslöt att klubben skulle anskaffa, har förflutit samt hur statusen är idag. Smärre arbeten återstår med skalskyddet på själva repeater-QTH:et samt vissa förstärkningsarbeten av den elektriska installationen. När dessa arbeten har utförts så är den etapp som årsmötet 2013 beslutade om, färdigställd.
Planer finns på en etapp 2 som innehåller hoplänkning av NRA:s repeater med repeatrarna i Huddinge och Flen. Denna etapp – om den genomförs – innebär vissa ytterligare investeringar i kompletterande utrustning.
Viss utrustning i den befintliga installationen skall tas över och ägas av NRA. I dagsläget har dessa investeringar bekostats av SMØMMO. Denna utrustning består i huvudsak av de koaxialkablar och elkablar som befinner sig utanför själva repeaterutrymmet.. Om intresset för repeaterverksamheten bibehålls/ökas finns planer på att vid kommande årsmöte föreslå att NRA succesivt övertar äganderätten till övrig repeaterutrustning.

§ 12 FÖRSLAG TILL AKTIVITETER I VÅR FÖRENING

Styrelsen hade inför årsmötet tagit fram en lista med förslag till olika aktiviteter för att öka intresset för aktiviteter inom klubben. Ett flertal av föreslagna aktiviteter diskuterades.
Årsmötet beslutade att de två befintliga hemsidorna slås samman till en med SM1NVP, Ulf, som WEB-master. Inga övriga beslut togs under denna punkt.

Ovan nämnda lista biläggs protokollet.

§ 13 VAL AV STYRELSE FÖR 2014

Till styrelsen väljs följande:

Ordförande 1 år SMØFEL Kjell Börjesson Omval

Sekreterare 1 år SMØEQN Kjell Andersson Omval

Kassör 1 år SMØGSZ Bo-Åke Lorentzson Omval

Kassören Bo-Åke Lorentzson tecknar föreningen.

§ 14 VAL AV STYRELSESUPPLEANTER

Till styrelsesuppleanter väljs följande:

Suppleant 1 år SMØMMO Jouni Lundberg Omval

Suppleant 1 år SMØXT Lasse Östergren Omval

§ 15 VAL AV 1 REVISOR OCH 1 REVISORSUPPLEANT

Till revisor och suppleant väljs följande:

Revisor 1 år SMØDKS Christer Sundin Omval

Suppleant 1 år SMØCEE Birger Eriksson Omval

§ 16 FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs till 100 kr per år.

Årsmötet fastställde denna avgift.

Årsmötet beslöt också att styrelsen kan nyttja medel ur NRA:s kassa för att täcka utgifter för repeaterverksamheten.

§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR

Två nya medlemmar valdes in i klubben. De är: SM5E (alias SMØPVE), Ulf Ståhlklinga (återinträde) samt SMØWQT, Thomas Engström. Medlemsskapet träder i kraft när medlemsavgiften för innevarande kalenderår erläggs.

SMØMMO hade lämnat in 3 förslag för behandling vid årsmötet. Då förslagen inte hade behandlats av styrelsen förlades behandlingen till punkten övrig frågor.

Fråga 1: Är NRA intresserad av att låna ut klubbsignalen SKØBJ till den APRS-utrustning som f.n finns i repeater-QTH:et? Årsmötet beslutade att låna ut signalen SKØBJ till nämnda utrustning

Fråga 2: Vill NRA överta den APRS-utrusning som ägs av SM1NVP, Ulf? Årsmötet beslutade att inte överta utrustningen.

Fråga 3: Är NRA intresserad av att driva en 70 cm repeater för sammankoppling med befintlig 2-m repeater? Årsmötet beslutade att det f.n fick räcka med befintligt 2-m repeater.

§ 18 AVSLUTNING

Mötet avslutas med att ordförande Kjell B, SMØFEL, tackar de närvarande för visat intresse.

Föreningen bjöd mötesdeltagarna på kaffe med dopp. I samband med kaffet berättade SM5AJN, Rolf, minnen från uppstarten av NRA samt de första verksamhetsåren därefter. Rolf fick uppskattande applåder.

VID PROTOKOLLET

Kjell Andersson, SMØEQN, Sekreterare

JUSTERAS

Kjell Börjesson, SMØFEL, Ordförande

Christer Sundin Bertil Blom, SMØDKS SMØKVA

—————————————————————————————————

Protokoll fört vid Nynäshamns Radioamatörers årsmöte 2013-02-16 i NSS klubbhus.

Närvarande medlemmar: Kjell Börjesson SMØFEL, Kjell Andersson SMØEQN,
Ulf Melin SMØNVP, Bertil Blom SMØKVA, Christer Sundin SMØDKS,
Lars Östergren SMØXT, Bo Lorentzson SMØGSZ, Jouni Lundberg SMØMMO,
Per-Åke Åkesson SMØIQJ.

Gästande besökare: Thor-Björn Gahlin, SAØBOZ

§ 1 Mötets öppnande

Klubbens ordförande Kjell, SMØFEL, förklarade mötet öppnat.
Kontroll av röstberättigade medlemmar genomfördes. (Se ovan)

§ 2 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes. Ordförande förklarade att i händelse av årsmötets bifall till punkt 11 på dagordningen så utgår punkt 12.

§ 3 Val av ordförande för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes Kjell Börjesson, SMØFEL.

§ 4 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Kjell Andersson, SMØEQN

§ 5 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll

Till justeringsmän valdes Christer Sundin, SMØDKS och Bertil Blom, SMØKVA

§ 6 Frågan om mötets stadgeenliga utlysning.

Mötet förklarade mötet stadgeenligt utlyst

§ 7 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen godkändes

§ 8 Kassaberättelsen

Kassarapporten godkändes

§ 9 Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2012.

§ 11 Styrelsens avrapportering angående förslag om en repeater i NRA:s regi.

Vid föregående årsmöte, 2012, fick styrelsen i uppdrag av årsmötet att undersöka möjligheten att tekniskt och ekonomiskt kunna sätta upp en 2-m repeater i Nynäshamns tätort. Styrelsen informerade skriftligen och muntligen om förutsättningarna för detta. Den skriftliga rapporten hade, förutom styrelsen, även undertecknats av Jouni Lundberg SMØMMO avseende punkt 3 i rapporten som beskriver den tekniska lösningen och dess realisering. Det innebär att Jouni välvilligt och gratis lånar ut egen utrustning till NRA, tills vidare.

Årsmötet beslöt enhälligt att godkänna styrelsens rapport.

§ 12 Eventuell nedläggning av NRA

Denna fråga behandlades ej då punkt 11, ovan, fick årsmötets godkännande.

§13 Val av styrelse för 2013

Till ordförande omvaldes Kjell Börjesson, SMØFEL
Till sekreterare omvaldes Kjell Andersson, SMØEQN
Till kassör omvaldes Bo Lorentzson SMØGSZ

§ 14 Val av två suppleanter

Till suppleanter omvaldes Lars Östergren SMØXT och nyvaldes Jouni Lundberg SMØMMO.

§ 15 Val av 1 revisor samt 1 revisorsuppleant

Till revisor valdes Christer Sundin SMØDKS.
Till revisorsuppleant valdes Birger Ericsson SMØCEE.

§ 16 Fastställande av avgifter

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2013 skall uppgå till 50 kr.

§ 17 Övriga frågor

Ordförande föreslog en jubileumsfest (NRA 50 år) den 26 oktober 2013.
Årsmötet biföll förslaget.

SMØFEL och SMØEQN informerade om kommunens katastrofberedskap. NRA och gamla FRO-medlemmar hade blivit kallade till ett ANTAL informationsmöten varav det senaste samma dag som NRA:s årsmöte.

§ 18 Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat och inbjöd till kaffe med mackor och semlor – allt framtaget av Hillan och Kjell Börjesson. Samtliga tackade för en grandios förtäring.

Kjell Börjesson, SMØFEL    Kjell Andersson, SMØEQN

Ordförande                     Sekreterare

Christer Sundin, SMØDKS   Bertil Blom, SMØKVA

Justerare                        Justerare


Verksamhetsberättelse 2012-01-01 till 2012-12-31

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

 • Ordförande Kjell Börjesson SMØFEL
 • Sekreterare Kjell Andersson SMØEQN
 • Kassör Bo-Åke Lorentzson SMØGSZ
 • Styrelsesuppleant Per-Åke Åkesson SMØIQJ
 • Styrelsesuppleant Lasse Östergren SMØXT

Valda att granska styrelsens arbete har varit:

 • Revisor Christer Sundin SMØDKS
 • Revisorsuppleant Birger Ericsson SMØCEE

Under året har styrelsen haft 1 protokollfört styrelsemöte.

Våra sked på 3642 SSB på söndagarna kl 10.00 SNT för föreningens medlemmar, nu även kallad ”Nynäsringen”, fortsätter som vanligt. Denna ring har under året växt och nu träffas vi ofta på vardagarna också. Då redan kl 9.00 SNT på 3642 SSB på grund av störningar från ”Godmorgonringen” på vår ordinarie frekvens.

Årsmöte hölls vid NSS varv den 18 februari 2012 med deltagande av 10 amatörer. Det blev omval av ordförande Kjell Börjesson, sekreterare Kjell Andersson samt kassör Bo-Åke Lorentzson.
Till suppleanter omvaldes Per-Åke Åkesson och Lasse Östergren.
Till revisor valdes Christer Sundin och till revisorsuppleant valdes Birger Ericsson.

Ordförande lämnade sedan över till Åke SMØFFH som, med hjälp av sina fina bilder, berättade om sin och hustruns resa till Svalbard och Nordpassagen. Det är inte så ofta man har möjlighet att runda Svalbard med båt. Detta året hade man tur och isen hade smält så att man kunde komma igenom Nordpassagen. Under resan fick man bland annat tillfälle att fotografera en stor mängd valrossar som samlats i land.
Mötet tackade Åke för den vackra och intressanta berättelsen med en stor och  uppskattande applåd.

Den 16 april 2012 avled en av våra medlemmar Lars Lundblad SM5DUT. Vi hedrade hans minne med en gåva till Cancerfonden.

Den 1 april deltog Kjell B, Jouni och Bosse L i ett DLØ-möte i Jordbro.

Den 21 april bjöd vi in till ett föredrag av Jouni SMØMMO. Det blev ett välbesökt föredrag där han med hjälp av bilder berättade om livet i Nitzs Novgorod där han varit med familjen.

Vid årets slut har föreningen 19 betalande medlemmar.

Den avgående styrelsen vill härmed tacka för det förtroende som visats oss under det gångna verksamhetsåret och önska den nya styrelsen ett framgångsrikt amatörradioår.

Nynäshamn 2013-02-15

Kjell Börjesson Kjell Andersson Bo-Åke Lorentzson

Ordförande      Sekreterare     Kassör

Comments are closed.