Kallelse till årsmöte

Nynäshamns Radioamatörer kallar till årsmöte
lördagar den 15 februari 2020 Kl 14:00 på NSS varv.
Vi börjar med lite information vad AMPERnet är.
Därefter följer årsmötet.
NRA bjuder på förtäring.

Välkomna
Styrelsen


Posted in Nyheter | Leave a comment

Subton / CTCSS 123 Hz på Nynäshamns repeatern

Nya uppdaterade direktiv från SSA repeater koordinator från 3 Juni 2019

Förändringen från 77Hz till 123Hz har genomförs för att minska risken att starta andra repeaters på grannkanaler när användare modulerar över 3kHz på repeaterns infrekvens.
Klagomål har inkommit av andra repeater ägare på onödiga repeater uppstart/öppningar på intill liggande frekvenser, när repeatern har använts.
Om problemet är relaterat till bristfälliga MF-filter i andra repeater mottagare, är okänt när information saknas om utrustning och prestanda. Alla användare bör se över sin modulation att “NFM” används.
Generellt kan inte vanliga amatörradio utrustning användas till repeater byggen i tätorter med en tuffare radiomiljö, vilket verkar vara ett återkommande problem för flera, likaså bra duplexfilter med god trimning.
5 Juni 2019 / SKØBJ
Posted in Nyheter | Leave a comment

Referat från årsmötet 2019

Lördagen den 16 februari var det årsmöte i Nynäshamns Radioamatörer.
Mötet hade samlat 10 medlemmar i NSS Gula villan.
Förhandlingarna avlöpte helt enligt given dagordning.
Styrelsen med ordförande Kjell B SMØFEL, sekreterare Kjell A SMØEQN och
kassören Bosse SMØGSZ omvaldes för ytterligare ett år.
Suppleanterna Jouni SMØMMO och Bernt SMØDJW omvaldes för ett år.
Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Årsmötet fastställde oförändrad medlemsavgift 100 kr.
Jounis föreslag, från föregående år, att medlemmarna i föreningen letar i sitt
hem efter intressanta foton och dokument att publicera på NRA:s hemsida,
togs upp igen. Vi hoppas att det skall bli verklighet.
Vår hemsida med adressen www.sk0bj.se med Ulf SM1NVP som WEB-master
fungerar bra. Den APRS-utrustning som ägs av Ulf finns nu på vårt repeater-QTH.
Den är mycket flitigt använd och har god räckvidd.
Efter mötet fick Ulf SM5E ordet för att ge oss en inblick i vad SDR är.
Software Defined Radio (SDR) är en teknik som tillåter oss att bygga
radiomottagare som samplar radiosignaler och bearbetar dem på en dator
eller ett inbyggt system. På samma sätt kan sändare byggas som genererar
RF-signalen digitalt och sedan konvertera den till analog. Ulf visade att med
hjälp av en billig USB DVB-T-dongle kan du enkelt komma in i SDR.
Det låter dig lyssna på radiosignalerna runt dig. På sdr.hu kan du hitta
SDR-mottagare som amatörradiooperatörer delade, så du kan lyssna på
radiosignaler utan att ens behöva köpa SDR-hårdvara!
Föreningen bjöd mötesdeltagarna på kaffe, bullar och dricka.
Mötet avslutades med att ordförande Kjell B tackade de närvarande
för visat intresse.

Kjell B SMØFEL
Ordförande

Posted in Nyheter | Leave a comment

Verksamhetsberättelse 2018-01-01 till 2018-12-31

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande                   Kjell Börjesson             SMØFEL
Sekreterare                   Kjell Andersson            SMØEQN
Kassör                           Bo-Åke Lorentzson      SMØGSZ
Styrelsesuppleant       Jouni Lundberg            SMØMMO
Styrelsesuppleant       Bernt Lahti                    SMØDJW

Valda att granska styrelsens arbete har varit:
Revisor                         Christer Sundin             SMØDKS
Revisorsuppleant          Per-Åke Åkesson        SMØIQJ

Under året har styrelsen haft 1 protokollfört styrelsemöte.

Våra sked på 3642 SSB alla dagar kl 9.00 SNT för föreningens medlemmar,
nu även kallad ”Nynäsringen” fortsätter som vanligt.
Nu gäller samma tid alla dagar i veckan. Vi är fortfarande några stycken som
träffas på ”Nynäsringen” varje dag.
Årsmöte hölls vid NSS varv den 17 februari 2018 med deltagande av 9 medlemmar.
Det blev omval av ordförande Kjell Börjesson, sekreterare Kjell Andersson samt
kassör Bo-Åke Lorentzson.
Till suppleanter omvaldes Jouni Lundberg och som ny suppleant valdes Bernt
Lahti SMØDJW. Till revisor omvaldes Christer Sundin och till revisorssuppleant
omvaldes Per-Åke Åkesson.
Vår repeater SKØBJ har fungerat utan avbrott under året. Någon högre aktivitet i vår förening har den inte bidragit med men vi märker att den blivit något mer utnyttjad. Vi har försökt att öka aktiviteten något efter att vi på försök även träffas på repeatern på lördagarna kl 9.30. Detta har inte medfört någon ökad närvaro från andra än vi närmast
i styrelsen och en revisor. Vi jobbar vidare med att förse repeatern med nya funktioner. Ännu har vi inte fått till länkningen till två andra repeatrar som funnits med i planerna från början.
En APRS, som ägs av Ulf finns på vårt repeater-QTH, fungerar utmärkt i mellan Sverige. Nu har Jouni och Ulf monterat en antenn för 50 MHz ovanför APRS antennen.
Vår hemsida som nu har domännamnet skØbj.se har uppdaterats sparsamt.
Det förslag som Jouni framförde på årsmötet att medlemmarna i föreningen letar i sitt hem efter intressanta foton och dokument som kan publiceras på NRA:s hemsida har inte gett något resultat. Jouni förslog även att klubben bör utöka möjligheterna till sammankoppling med andra radioklubbar via internet. Det har ännu inte blivit av.
Ni är välkomna att höra av Er till Kjell B.
Ulf hjälper till att underhålla hemsidan med vår hjälp med nyheter.

Vid årets slut har föreningen 16 betalande medlemmar och i den nya kategorin stödmedlemmar är det 6 st.

Den avgående styrelsen vill härmed tacka för det förtroende som visats oss under det gångna verksamhetsåret och önska den nya styrelsen ett framgångsrikt amatörradioår.

Nynäshamn 2019-01-21

Kjell Börjesson                Kjell Andersson             Bo-Åke Lorentzson
Ordförande                                 Sekreterare                                Kassör

Posted in Nyheter | Leave a comment

50 Mhz antenn

Nu har APRS antennen fått en 50 Mhz antenn ovanpå.

// Ulf

Posted in Nyheter | Leave a comment